Choď na obsah Choď na menu
 


Štatút

                       

Čl. 1
Základné ustanovenia
  

1.1. Útulok Nádej, Stráže 282/1, Zvolen (ďalej len útulok) je zariadenie mesta Zvolen, zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb vybraným skupinám obyvateľov mesta Zvolen.
1.2. Útulok Nádej nemá právnu subjektivitu
  

Čl. 2
Organizačné ustanovenia
  

2.1. Útulok je organizačnou súčasťou Mestského úradu vo Zvolene, ktorý ho spravuje prostredníctvom svojich odborných útvarov - odborov MsÚ.
2.2. Útulok bezprostredne riadi, koordinuje a kontroluje Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny MsÚ
2.3. Príjmami a výdavkami je zariadenie napojené na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene.
2.4. Za správu útulku je zodpovedný vedúci útulku, ktorý riadi a organizuje prácu v celom zariadení tak, aby sa plynule zabezpečovali všetky úlohy, rozvoj a kvalita poskytovaných služieb pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti.
2.5. Počet zamestnancov Mesta Zvolen s miestom výkonu práce v Útulku Nádej je stanovený v Organizačnom poriadku Mesta Zvolen.
2.6. Zamestnanci útulku sú povinní dodržiavať platný právny poriadok SR, nariadenia mesta a interné normy Mesta Zvolen.
2.7. V útulku sa služby poskytujú celoročne, pobytovou formou.
  

Čl. 3
Podmienky poskytovania sociálnych služieb v útulku
  

3.1. V útulku sa poskytujú služby fyzickým osobám, ktoré :
a) sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi,
b) na ktorých je páchané násilie osobou, s ktorou žijú v spoločnej domácnosti,
c) nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
d) nemajú zabezpečené ubytovanie,
e) nemôžu doterajšie bývanie užívať,
3.2. V útulku sa poskytuje
a) ubytovanie na určitý čas,
b) sociálne poradenstvo
c) nevyhnutné ošatenie a obuv
d) socioterapia,
e) ergoterapia
a utvárajú sa podmienky na:
f) vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
g) prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
h) pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
ch) záujmovú činnosť
3.3. V útulku sa poskytuje prechodné ubytovanie jednotlivcom, t. j. mužom aj ženám osobitne, výnimkou nie sú ani manželské páry.
3.4. V útulku môžu byť poskytované sociálne služby obyvateľom Mesta Zvolen, ktorí spadajú do kategórie osôb špecifikovaných v bode 3.1. tohto článku a sú schopní sami vykonávať samoobslužné  činnosti.
3.5. V útulku môže byť poskytované sociálne služby aj občanovi Slovenskej republiky s trvalým pobytom v inom meste /obci/ na území Slovenskej republiky, ktorý je schopný sám vykonávať samoobslužné činnosti a spadá do kategórie osôb špecifikovaných v bode 3.1. tohto článku, a to len v prípade, ak útulok nie je kapacitne vyťažený. V prípade, ak bude potrebné poskytnúť služby v útulku obyvateľovi Mesta Zvolen, s osobou podľa prvej vety bude ukončená zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útulku s účinnosťou do 3 kalendárnych dní, odo dňa, v ktorom bola tejto vedúcim táto skutočnosť oznámená. Výnimku schvaľuje vedúci útulku. Pri ukončení Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby z tohto dôvodu bude alikvotná časť úhrady za ubytovanie vrátená.
3.6. Ubytovanie sa poskytuje na dobu určitú, a to maximálne na dobu 6 mesiacov, s výnimkou osôb, ktoré sa zúčastnia resocializačného programu. Osoba, ktorá sa zúčastňuje resocializačného programu má právo na poskytovanie služieb v útulku počas doby trvania tohto programu.
  

Čl. 4
Postup pri schvaľovaní poskytovania sociálnych služieb v útulku
  

4.1. Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v útulku je povinný podať do podateľne Mestského úradu vo Zvolene.Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v útulku. K žiadosti je potrebné doložiť nasledovné prílohy:
a)právoplatné rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne
o priznaní predčasného starobného, starobného alebo invalidného dôchodku,
b) vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa (nie staršie ako jeden mesiac), vrátane potvrdenia o bezinfekčnosti,
c) písomný súhlas s poskytnutím osobných údajov
4.2. Žiadosť spracováva a vybavuje vedúci útulku.
4.3. V prípade, ak žiadateľ splní podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v útulku a žiadateľovi má byť poskytovaná sociálna služby na dobu dlhšiu ako 7 dní, žiadateľovi bude predložený návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v útulku.
4.4. V naliehavých prípadoch, ak je vážne ohrozený život alebo zdravie žiadateľa, o poskytnutí sociálnych služieb v útulku, najviac však na 7 dní, rozhoduje vedúci.
  

Čl. 5
Úhrada za sociálne služby v útulku
  

5.1. Výška úhrady za ubytovanie v útulku sa stanovuje nasledovne:
a) pre žiadateľa s trvalým pobytom v meste Zvolen 1,- €/deň, maximálne však do výšky 31,-€/mesačne,
b) pre žiadateľa podľa Čl.4. ods. 4.4. tohto štatútu bezplatne
c) pre žiadateľa s trvalým pobytom v inej obci 1,- €/deň
5.2. Ostatné sociálne služby uvedené v Čl. 3. ods. 3.2. písm. b), c), d), e), f), g), h) a i) tohto štatútu sa poskytujú bezplatne.
5.3. Úhradu za ubytovanie v útulku je žiadateľ povinný uhradiť najneskôr do 10. dňa po podpise zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
5.4. V prípade predčasného ukončenia pobytu z dôvodu porušenia štatútu, prevádzkového a domového poriadku, resp.inej vnútornej normy, obyvateľ útulku nemá nárok na vrátenie vopred uhradenej sumy.
5.5. V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti žiadateľa, môže primátor rozhodnúť o znížení výšky úhrady za poskytnutie sociálnych služieb, alebo o tom, že sa sociálne služby v útulku žiadateľovi poskytnú bezodplatne.V naliehavých prípadoch špecifikovaných v Čl. 4 bod 4.4. tohto štatútu o žiadosti v zmysle predchádzajúcej vety rozhoduje vedúci útulku.

 

Čl. 6.
Ukončenie poskytovania sociálnych služieb
  

6.1. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v útulku môže byť ukončená:
a) dohodou,
b) odstúpením od Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v útulku:
a) v prípade zhoršenia zdravotného stavu vyžadujúceho neustálu zdravotnícku alebo opatrovateľskú starostlivosť
b) pri hrubom porušení prevádzkového a domového poriadku resp. iných vnútorných noriem
6.2. Za hrubé porušenie prevádzkového a domového poriadku resp. iných vnútorných noriem sa považuje najmä:
a) fajčenie v priestoroch útulku,
b) príchod do útulku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a ich požívanie v útulku
c) arogantné správanie, slovné a fyzické napádanie zamestnancov Útulku a ostatných osôb, ktoré sa v útulku zdržiavajú,
d) neplatenie úhrady za poskytované sociálne služby
e) opakované porušovanie tohto štatútu alebo akýchkoľvek interných noriem
  

Čl. 7.
Povinnosti obyvateľov útulku
  

7.1. Osoba, ktorej sú poskytované sociálne služby v útulku je povinná:
a) dodržiavať štatút, prevádzkový a domový poriadok resp. iné interné normy útulku.
b) uhrádzať úhradu za poskytované služby v stanovených termínoch,
c) aktívne pracovať na zabezpečení vlastného trvalého príjmu a trvalého bývania a
d) nahlásiť zmenu výšky príjmov najneskôr do 8 dní odo dňa, kedy k zmene došlo.
  

Čl. 8
Sankcie
 

8.1. Porušenie štatútu, prevádzkového a domového poriadku príp. iných vnútorných noriem osobou, ktorej sú
poskytované sociálne služby v útulku, bude riešené nasledovne:
a) ústnym upozornením,
b) písomným upozornením,
c) odstúpením od zmluvy v zmysle Čl. 7. tohto štatútu
 

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
 

9.1. Štatút útulku Nádej bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Zvolen č.40/2012 zo dňa : 30.4.2012
9.2. Nadobudnutím účinnosti tohto dodatku sa ruší Štatút Útulku ,,Nádej“ zo dňa 25.2.2008 v znení jeho zmien a doplnkov.Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia v MsZ .

 

 

    

 

Ing. Miroslav Kusein
primátor