Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzkový a domový poriadok

1.  Ubytovanie sa poskytuje celodenne pobytovou formou. V pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.  je zakázané zdržiavanie sa v ubytovacích izbách útulku a kvalifikuje sa to ako porušenie domového poriadku. Výnimka je povolená v prípade, ak ubytovaný je po nočnej zmene alebo je PN.

2.  Nočný pokoj  je stanovený od 22.00 hod do 6.00 hod. V tomto čase je zakázané počúvať nahlas rádio, TV, chodiť fajčiť a hlučne sa správať. Používanie vlastných elektrospotrebičov je možné len so súhlasom vedúceho útulku.

3.  Do priestorov útulku možno vstúpiť len s vedomím službukonajúceho zamestnanca a klient nahlási hodinu svojho príchodu do knihy dochádzok. Službukonajúci zamestnanec mu odovzdá kľúčik od skrine. Pri odchode klient nahlási čas odchodu a odovzdá kľúč od skrine. Ubytovaný nesmie priviesť so sebou do útulku cudziu osobu, priniesť si nebezpečné predmety, alkohol, psychotropné látky alebo zviera, ani prijímať návštevy v priestore útulku. Na požiadanie službukonajúceho zamestnanca je klient povinný ukázať prinesené veci.

4.  Ubytovaný klient je povinný dostaviť sa do útulku do 22.00 hod. Po tomto čase nesmie službukonajúci zamestnanec prijať ubytovaného klienta. Výnimka je povolená v prípade, ak by ubytovaný klient pracoval na poobedňajšej alebo nočnej zmene. Klienti majú vyhradené izby na mužskú a ženskú časť a nemôžu sa navzájom svojvoľne navštevovať na izbách. Klienti z mužskej a ženskej časti sa môžu stretávať v spoločných priestoroch (chodba, spoločenská miestnosť, kuchynka).

5.  Klient, ktorému bolo poskytnuté ubytovanie je povinný podrobiť sa vstupnej hygienickej očiste a počas celej doby ubytovania dodržiavať osobnú hygienu a udržiavať svoje osobné veci v čistote a poriadku.

6.  Ubytovaný klient je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením útulku. Je zakázané opravovať, upravovať alebo montovať na skrine a ostatný interiér akékoľvek predmety. Klient zodpovedá za pridelenú skriňu s kľúčom, posteľ a posteľnú bielizeň. Tieto po ukončení ubytovania odovzdá službukonajúcemu zamestnancovi a umožní mu nahliadnuť do vecí, s ktorými odchádza z útulku.   

7. Klient pod vplyvom alkoholu má do útulku zakázaný vstup. Ubytovaní klienti sú povinní na požiadanie službukonajúceho zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške.

8.   Ubytovaný klient je povinný vo všetkých priestoroch udržiavať poriadok a čistotu. Na základe rozvrhu služieb a pokynov službukonajúceho zamestnanca je povinný podieľať sa na upratovaní priestorov útulku. Náradie na upratovanie a čistiace prostriedky si klient prevezme od službukonajúceho zamestnanca a po použití ich odovzdá naspäť. Klient je povinný denne si upraviť lôžko a osobné veci do 8:00 hod. Pranie  osobných vecí je dovolené v práčovni po dohode s pracovníkom na to určeným a podľa rozpisu. Posteľná bielizeň sa vymieňa 1x  za mesiac. Klient je povinný si ju prezliecť.

9.  Lekárnička prvej pomoci sa nachádza na vrátnici stálej služby. Ak má klient  predpísané lieky nesmie ich poskytovať, ani prijímať od iného klienta.

10. V útulku je možné pripravovať nenáročné  teplé jedlá, variť čaj a kávu len vo vyhradenom priestore, a to v kuchyni. Konzumovať jedlo je povolené len v priestore jedálne. Je zakázané vynášať zariadenie kuchyne a kuchynský riad mimo kuchyne a jedálne. Po ich použití je klient povinný vrátiť ich čisté na pôvodné miesto.

11. Poplatok za ubytovanie sa platí raz mesačne v pokladni Mestského úradu. Pri platení je potrebné  predložiť platnú Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku Nádej podpísanú primátorom a  Potvrdenie o výške úhrady za poskytované sociálne služby podpísané vedúcim útulku.

12.Ubytovaný zaplatí úhradu za služby najneskôr do konca príslušného mesiaca.

13. Vo všetkých ubytovacích priestoroch, spoločných priestoroch a na hygienických zariadeniach ubytovne platí zákaz fajčenia. Opakované porušenie tohoto zákazu je dôvodom na ukončenie poskytovania služieb v útulku.

14.Opakované porušovanie Prevádzkového a domového poriadku, narúšanie medziľudských vzťahov v útulku, fyzické a slovné napadnutie zamestnanca  alebo spolubývajúceho má za následok okamžité vylúčenie z útulku a ukončenie poskytovania sociálnych služieb.

15.Ubytovaný klient je povinný informovať vedúceho útulku o svojej sociálnej situácii, pracovnom pomere, práceneschopnosti a pod.

16. Ubytovanie sa končí uplynutím doby dohodnutej v zmluve, na žiadosť ubytovaného klienta, alebo ukončením poskytovania služieb výpoveďou z dôvodu narušovania medziľudských vzťahov, porušovania domáceho poriadku, neuhradenia poplatku za služby a fyzického napadnutia zamestnanca útulku alebo spolubývajúceho.

17. Ak sa ubytovaný klient bez oznámenia nezdržiava v útulku po dobu 7 kalendárnych dní, nebude  s klientom uzatvorená  zmluva o poskytovaní sociálnej služby na ďalší mesiac.

18. Priania, akékoľvek otázky a sťažnosti môžu klienti vhadzovať anonymne do schránky umiestnenej na chodbe útulku.

19. Ubytovanému nevzniká z dôvodu prijatia na ubytovanie nárok na náhradný byt, ani na náhradné ubytovanie. Svoju bytovú otázku si musí riešiť vlastným pričinením počas doby poskytovania služieb v útulku.